اسپینر اسباب بازی صهیونیستی 
👤کاترین هتینگر مخترع اسپینر در گفتگو با سی ان ان گفت :

🔸این وسیله را برای جوانان فلسطینی درست کردم تا به جای پرتاب سنگ به طرف سربازان اسرائیلی با آن سرگرم شوند. 
🔹او ابتدا به این فکر افتاد سنگی نرم درست کند و آن را به نوجوانان فلسطینی بدهد ولی بعدا ایده این وسیله به ذهنش رسید. 
🔹او اختراع خود را در سال 1997 ثبت کرد ولی به دنبال تجاری سازی آن نرفت تا اینکه چندی قبل این اسباب بازی که به عنوان وسیله ای برای کاهش استرس معرفی میشود به طور گسترده به بازار راه یافت .