میدونی وقتی خدا داشت بدرقه مون می کرد بهمون چی گفت ؟ 
جایی که میری مردمی داره که می شکننت نکنه غصه بخوری من همه جا باهاتم .
تو تنها نیستی .
تو کوله بارت عشق 😍میزارم که بگذری،
قلب❤️ میزارم که جا بدی،
اشک میدم 😢که همراهیت کنه،
و
مرگ 😶 که بدونی برمیگردی پیشم...☺️

خدا همیشه پشت و پناهت باشه رفیق☺️✋🏻