به نام نامی آقایی که آخرین بهانه خلقت است

و جهان طفیل حضور اوست

 

 

مدت زمان: 3 دقیقه 16 ثانیه