شیطونه کنارِ

گوشت زمزمه میکنه:

تا جوونی از زندگیت لذت ببر

هر جور که میشه خوش بگذرون


اما تو حواست باشه

نکنه خوش گذرونیت به

 قیمتِ شکستنِ دل امام زمانمون باشه